OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú
vydané:

Frederik Šmýkal
IČO: 51575442
DIČ: 1122464717
so sídlom: Hôrky 132, 97221 Nitrianske Sučany
kontaktné údaje: Frederik Šmýkal
email: frederik@frederiksmykal.sk
telefón: +421949032712
www.frederiksmykal.sk
(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti
predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju
podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej
činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania
umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese
www.frederiksmykal.sk (ďalej len „internetový obchod“).
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred
ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom
jazyku.

II.
Informácie o službách a cenách

1. Informácie o službe, vrátane uvedenia ceny jednotlivej služby a jej hlavných
vlastností sú uvedené pri jednotlivej službe v katalógu internetového obchodu.
Ceny služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny služieb
zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom
obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za
individuálne dohodnutých podmienok.
2. Všetka prezentácia služieb umiestnená v katalógu internetového obchodu je
informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
ohľadom tohoto tovaru.
3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny služby nie je možné navzájom kombinovať, ak
sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na
diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové
pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa
nelíšia od základnej sadzby.
2. Kupujúci vykonáva objednávku služby týmito spôsobmi:
• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu
registráciu v internetovom obchode,
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie službu, počet služieb, spôsob
platby a doručenia.
4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť
údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu
kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ. Údaje uvedené v objednávke sú
predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je
vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie
kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu
potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri
objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie
zmluvy. Prílohou potvrdenia je link na aktuálne obchodné podmienky
predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky
predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu
kupujúceho. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci
kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú
kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy.
Prílohou potvrdenia sú je link na aktuálne obchodné podmienky
predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky
predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže
predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú
ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a
kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí
tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach.
7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť
objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí
objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na
telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email
predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri
uvedení ceny služby v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania,
nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu službu za túto celkom zjavne
chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické
potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle
kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená
ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom
prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu
predávajúceho.

IV.
Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže
kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho
účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie služieb. Kupujúci môže
objednávať služby tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní služby je kupujúci
povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v
užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.
Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní služby sú
predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných
k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za
prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím
osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci
svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje
povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný
nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a
softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a
softwarového vybavenia tretích osôb.

V.
Platobné podmienky a dodanie služby

1. Cenu služby podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi
spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK78 6500 0000                                                                                     0036 5004 2214  vedený v 365 Bank.
• bezhotovostne platobnou kartou
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej
brány
2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia
kúpnej zmluvy alebo do bezprostredného začiatku služby.
3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa
pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu
splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú
platbu. Úhrada kúpnej ceny pred dodaním služby nie je zálohou.
6. Služba je kupujúcemu dodaná okamihom sprístupnenia predmetného online
obsahu alebo osobným dodaním služby predávajúcim.
7. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je
odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

VI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa odoslania
objednávky.
3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
• o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným
súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred
uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na
odstúpenie od zmluvy a ak došlo k poskytnutiu služby,
• o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho,
• v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho v znení nehorších predpisov.
4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať
prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár
k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej
zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho
uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
6. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr
však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od
neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté
peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak
mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak zo závažných dôvodov
nemôže službu dodať. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho
prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14
dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky,
ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade
spôsobom určeným kupujúcim.

VII.
Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať
prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu
uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje
kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom
účte alebo v objednávke.

VIII.

Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že služba pri dodaní nemá vady. Najmä
predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase dodania služby:
• má služba vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také
vlastnosti, ktoré predávajúci popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom
na povahu služby a na základe reklamy vykonanej predávajúcim,
• sa služba hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku
ktorému sa služba tohto druhu obvykle používa,
• služba vyhovuje požiadavkám platných právnych predpisov.
2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu.
3. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu kupujúceho. Predávajúci je povinný
kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo
je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje,
ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne
písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
4. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním určená osoba sú
povinní poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia.
Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného
plnenia si uplatňuje, sú Predávajúci alebo ním určená osoba povinní určiť
spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu
vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť
ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje
za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle
kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
5. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prijatím služby
vedel, že služba má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
7. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má
kupujúci.

IX.
Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak
nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať
návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu
alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa
predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30
dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť
sa na súd.
2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná
Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava,
IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných
vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27,
alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa:
https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na
internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri
riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy
44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným
miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z
21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia
(ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení
spotrebiteľských sporov on-line).
4. Predávajúci je oprávnený k poskytovaniu služieb na základe živnostenského
oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti
príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská
obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad
dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení
nehorších predpisov .

X.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym
poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje
medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej
republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne
záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi
správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k
obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných
známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je
zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich
časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu
tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore
s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať
postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie
vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť
neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo
ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo
jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s
jeho určením či účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim
v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti
predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od
zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2019